Go to product list

See details


เว็บบอร์ด

  • FAQ
  • Product Q&A

ค้นหาสินค้า

Search search

ค้นหารายละเอียด

ศูนย์บริการลูกค้า

  • โทรศัพท์02-010-7632
  • แฟกซ์02-010-7632
  • เวลา09:00 ~ 17:00

Current Page

  1. Home
  2. Privacy Policy

Privacy Policy

'DONGYANG AQUA E-MALL' (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'บริษัท ' ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการใช้สารสนเทศและการสื่อสารเครือข่ายและการป้องกันข้อมูล ". บริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าของเราว่า ข้อมูลส่วนบุคคลให้พวกเขาในแง่ของวัตถุประสงค์และวิธีการใช้งานและที่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา. ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท ฯ จะประกาศให้ ผ่านการแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของเรา (หรือแจ้งเตือนบุคคล)

-นโยบายนี้จะได้รับการดำเนินการจาก 30 มิถุนายน 2008

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บ

บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้สำหรับสมาชิกให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้สำหรับการบริการและอื่น ๆ

-รายการ: ชื่อ, วันเกิด, เข้าสู่ระบบใน ID, รหัสผ่าน, Q & A กับรหัสผ่านหน้าแรกจำนวนบ้านที่อยู่, เบอร์มือถือ, อีเมล์, ข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลบัญชีธนาคาร, บริการการใช้งานประวัติศาสตร์การเข้าสู่ระบบ, คุกกี้, เข้า IP ข้อมูลบันทึกการชำระเงิน

-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์ (สมัครสมาชิก)

การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ทำให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-การดำเนินการตามสัญญา การให้บริการและการให้เนื้อหาในการคำนวณค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการให้บริการการซื้อและการชำระเงินสินค้าจัดส่งหรือส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินและการให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่เก็บประจำ

-ให้สอดคล้องกับการใช้งานของบริการสมาชิกบัตรประจำตัวส่วนบุคคลการป้องกันของการละเมิดของผู้ใช้ที่ไม่ดีและการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตยืนยันความตั้งใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกยืนยันอายุการจัดการข้อร้องเรียนการแจ้งเตือน

ระยะเวลาในการครอบครองและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะถูกทำลายโดยไม่ล่าช้าเมื่อจุดประสงค์ของการใช้งานจะประสบความสำเร็จ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วข้อมูลต่อไปนี้จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาด้วยสาเหตุที่กล่าวถึงด้านล่าง

** รายการการรักษา: ชื่อเข้าสู่ระบบใน ID, รหัสผ่าน, Q & A กับรหัสผ่านหน้าแรกจำนวนบ้านที่อยู่, เบอร์มือถือ, อีเมล์

** สาเหตุของการรักษานโยบายภายในของ บริษัท ฯ

** ระยะเวลาในการรักษา: เมื่อถึงเวลาของการถอนตัวจากการเป็นสมาชิก


Cart 0ea