Go to product list

See details


เว็บบอร์ด

  • FAQ
  • Product Q&A

ค้นหาสินค้า

Search search

ค้นหารายละเอียด

ศูนย์บริการลูกค้า

  • โทรศัพท์02-010-7632
  • แฟกซ์02-010-7632
  • เวลา09:00 ~ 17:00

Current Page

  1. Home
  2. User Agreement

User Agreement

ข้อ 1(วัตถุประสงค์)

ข้อตกลงนี้มีจุดมุ่งหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของไซเบอร์มอลล์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ามอลล์) และผู้ใช้ในแง่ของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดดยมอลล์ (ต่อไปนี้เรียกว่าบริการ) ในการดำเนินงานของห้างสรรพสินค้า (E-commerce ธุรกิจ)

นอกจากนี้ข้อตกลงนี้จะนำไปใช้กับ E-commerce โดยใช้การสื่อสาร PC, มือถือและอื่น ๆ นอกจากจะไม่ได้กับธรรมชาติของมัน.

 

ข้อ 2 (Definition)

"มอลล์" หมายถึงสถานที่ที่ธุรกิจเสมือนบนที่ บริษัท ตั้งไว้สำหรับการทำธุรกิจสินค้าและบริการโดยใช้สารสนเทศและการสื่อสารสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะอาจจะให้สินค้าและบริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สินค้าและบริการ" เพื่อผู้ใช้ คำที่ถูกนำมาใช้เป็นธุรกิจที่ดำเนินงานห้างสรรพสินค้าไซเบอร์

  "ผู้ใช้" หมายถึงสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกที่ใช้บริการโดย "มอลล์" ให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ผ่านการเข้าถึง "มอลล์"

"สมาชิก" หมายความว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอไป "มอลล์" ซึ่งสมาชิกจะได้รับการแจ้งของ "มอลล์" อย่างต่อเนื่องและใช้บริการที่นำเสนอโดย "มอลล์" .

"Non-สมาชิก" หมายความว่าผู้ใช้บริการที่นำเสนอโดย "มอลล์" ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

 

ข้อ 3 (แสดงคำอธิบายและการปรับเปลี่ยนข้อตกลงผู้ใช้)

"มอลล์" จะต้องได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้นโดยผู้ใช้แสดงเนื้อหาของความตกลงนี้ชื่อของ บริษัท และประธานที่อยู่ธุรกิจ (รวมถึงที่อยู่ที่ข้อร้องเรียนของลูกค้าอาจจะได้รับการรักษา), หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ จำนวนการลงทะเบียนจดหมายสั่งซื้อจำนวนการลงทะเบียนทางธุรกิจของพนักงานในความดูแลของการจัดการความเป็นส่วนตัวและอื่น ๆ บนหน้าเว็บบริการเริ่มต้นของห้างสรรพสินค้าไซเบอร์ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วเนื้อหาของข้อตกลงนี้อาจได้รับการสัมผัสกับผู้ใช้ผ่านการเชื่อมโยงหน้า

"มอลล์" ต้องได้รับการยืนยันของผู้ใช้ในเรื่องที่สำคัญเช่นการยกเลิกการสั่งซื้อและการส่งมอบภาระผูกพันเงื่อนไขการคืนเงินและอื่น ๆ ผ่านหน้าลิงค์ที่แยกต่างหากหรือหน้าต่างป๊อปอัพก่อนที่ผู้ใช้เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้เพื่อให้ผู้ใช้ อาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่สำคัญเช่น

"มอลล์" อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ภายในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับเช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในอีคอมเมิร์ซและอื่น ๆ , กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อ จำกัด ของข้อตกลงพื้นฐานกฎหมายของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการใช้สารสนเทศและการสื่อสารเครือข่ายและการป้องกันข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโทรขาย Et Cetera กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและอื่น ๆ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ประกาศกำหนดวันที่ของใบสมัครและสาเหตุของการปรับเปลี่ยนที่จะแสดงในหน้าแรกจาก 7 วันก่อนวันที่ของการประยุกต์ใช้ในวันก่อนหน้าของวันเดียวกันนี้ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะกลายเป็นผู้เสียเปรียบ, การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะได้รับการประกาศอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่ของโปรแกรม ประกาศให้หมายความรวมถึงการปรับเปลี่ยนตารางการระบุบนพื้นฐานก่อนและหลังเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นของผู้ใช้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ข้อตกลงที่มีการแก้ไขจะต้องนำมาใช้กับการทำสัญญาจะได้ข้อสรุปหลังจากวันที่ของการประยุกต์ใช้ในขณะที่บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนจะต้องนำไปใช้กับสัญญาที่ได้รับก่อนหน้านี้ สรุปก่อนวันที่เดียวกัน แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่ผู้ใช้ที่เข้ามาอยู่ในสัญญาส่งความตั้งใจของเขาหรือเธอจะนำมาใช้โดยบทบัญญัติของข้อตกลงที่แก้ไขไป "มอลล์" ภายในระยะเวลาของการประกาศสำหรับการปรับเปลี่ยนของข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตาม ข้อและได้รับการอนุมัติของ "มอลล์" บทบัญญัติของข้อตกลงที่แก้ไขจะถูกนำไปใช้ตามความเหมาะสม

เรื่องไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้และการตีความของข้อตกลงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในอีคอมเมิร์ซและอื่น ๆ , กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อ จำกัด ของข้อตกลงที่นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในอีคอมเมิร์ซ, ร้อยเอ็ด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมาธิการการค้ายุติธรรมและกฎหมายอื่น ๆ และการปฏิบัติในเชิงพาณิชย์

 

ข้อ 4 (การจัดหาและ Service)

"มอลล์" จะปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและข้อสรุปของสัญญาซื้อ

2. การจัดส่งสินค้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการทำสัญญาซื้อ

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดย "มอลล์"

"มอลล์" อาจจะเปลี่ยนสินค้าหรือการให้บริการตามสัญญาจะได้ข้อสรุปในกรณีที่สินค้าหรือบริการจะขายออกหรือข้อกำหนดทางเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ "มอลล์" ประกาศเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่และวันที่ของการประยุกต์ใช้บนหน้าเว็บที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะปรากฏขึ้นทันที

ในกรณีที่สินค้าหรือบริการที่ทำสัญญากับผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะขายออกหรือข้อกำหนดทางเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลง, "มอลล์" แจ้งเกิดทันทีไปยังที่อยู่ของผู้ใช้

ในกรณีที่มีการเกิดขึ้นของข้อก่อนหน้านี้ "มอลล์" ให้ผู้ใช้ชดเชยความเสียหาย แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่ใช้บังคับถ้า "มอลล์" พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทของ

 

ข้อ 5 (Suspension of Service)

"มอลล์" อาจระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีใด ๆ ซ่อมตรวจเช็คเปลี่ยนรายละเอียดของข้อมูลและการสื่อสารอุปกรณ์เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการหยุดชะงักของการสื่อสาร

"มอลล์" จะชดเชยผู้ใช้หรือบุคคลที่ 3 สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการระงับชั่วคราวของการให้บริการอันเนื่องมาจากสาเหตุ (s) ในข้อ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่ใช้บังคับถ้า "มอลล์" พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทของ

ในกรณีที่ไม่พร้อมของการให้บริการใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรายการธุรกิจที่ละทิ้งของธุรกิจบูรณาการระหว่างธุรกิจและอื่น ๆ , "มอลล์" แจ้งความเป็นจริงที่ผู้ใช้ในลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรา 8 และชดเชย ผู้บริโภคตามเงื่อนไขที่จะแนะนำในขั้นต้นโดย "มอลล์" แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่ "มอลล์" ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนเกณฑ์สำหรับการชดเชย, "มอลล์" จะจ่ายเงินผู้ใช้ไมล์สะสมหรือเงินสำรองของพวกเขาในชนิดหรือเงินสดที่ค่าสอดคล้องกับสกุลเงินที่มีการใช้งานที่ "มอลล์" .

 

ข้อ 6 (สมาชิก)

ผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยการแสดงเจตนาของเขาหรือเธอที่จะเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้หลังจากการกรอกแบบฟอร์มที่กำหนดโดย "มอลล์" ที่มีข้อมูลสมาชิก

"มอลล์" จะลงทะเบียนผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการเป็นสมาชิกในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อเป็นสมาชิกให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในหนึ่งในรายการต่อไปนี้ ในกรณีที่ว่า

1. ผู้สมัครที่เคยสูญเสียสมาชิกในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อ 3 ของข้อ 7 ของข้อตกลงนี้ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่นำไปใช้กับผู้ที่ได้รับความเห็นชอบของ "มอลล์" สำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ของการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมานับจากวันที่ของการสูญเสียของการเป็นสมาชิกตามข้อ 3 ของข้อ 7 ของความตกลงนี้;

2. มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาที่ลงทะเบียนนั้น หรือ

3. "มอลล์" เห็นว่าผู้ยื่นคำขออาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมีนัยสำคัญที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก

สมาชิกจะมีผลบังคับในเวลานั้นสมาชิกจะได้รับการอนุมัติของ "มอลล์"

สมาชิกต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในการ "มอลล์" ตามข้อ 1 ของข้อ 15 ผ่านทางอีเมลหรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ

 

ข้อ 7 (การถอนจากการเป็นสมาชิกและการสูญเสียสิทธิ)

สมาชิกอาจขอเวลาในการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ "มอลล์" และ "มอลล์" จะดำเนินการถอนตัวตามความต้องการของสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกมีส่วนร่วมในหนึ่งในรายการต่อไปนี้ "มอลล์" อาจ จำกัด หรือระงับสิทธิของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิก:

1. ลงทะเบียนข้อมูลที่เป็นเท็จในช่วงเวลาของการประยุกต์ใช้สำหรับการสมัครสมาชิกนั้น

2. ยังไม่ได้ชำระราคาของสินค้าที่จะซื้อผ่าน "มอลล์" หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ ตกเป็นภาระของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานของ "มอลล์";

3. ขัดจังหวะผู้อื่นใช้ "มอลล์" หรือภัยคุกคามคำสั่งของอีคอมเมิร์ซเช่นที่ผิดกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

4. ใช้เวลาดำเนินการใด ๆ กับการเป็นกฎหมายข้อตกลงนี้และเพื่อสาธารณะที่ดีและลูกค้าโดยใช้ "มอลล์"

"มอลล์" อาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกที่มีสมาชิกได้รับการระงับหรือ จำกัด และทำซ้ำการกระทำเดียวกันสองครั้งหรือมากกว่าหรือสาเหตุที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 30 วัน

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ "มอลล์" จะแจ้งให้สมาชิกและให้สมาชิก 30 วันหรือมากกว่าที่จะให้โอกาสที่จะอธิบายสาเหตุก่อนที่จะมีการยกเลิก

 

ข้อ 8 (แจ้งสมาชิก)

ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนใด ๆ ของ "มอลล์" เพื่อสมาชิกที่อาจจะส่งผ่านทางอีเมล์ที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกผ่านข้อตกลงกับ "มอลล์"

"มอลล์" ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกที่ไม่ได้ระบุอาจแทนที่การแจ้งบุคคลโดยการแสดงการแจ้งเตือนดังกล่าวในกระดานที่เชื่อมโยงในเว็บไซต์ของ "มอลล์" เป็นเวลา 1 สัปดาห์หรือมากกว่า แม้จะมีที่กล่าวมาแล้ว "มอลล์" จะให้แจ้งบุคคลที่สมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อสมาชิกเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของเขาหรือเธอ

มาตรา 9 (ขอซื้อ)

ผู้ใช้จะนำไปใช้สำหรับการซื้อตามลักษณะดังต่อไปนี้หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันที่ "ห้างสรรพสินค้า" และ "มอลล์" จะให้ผู้ใช้ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดายอาจเข้าใจในคำขอของเขาหรือเธอ ซื้อ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วสมาชิกอาจจะได้รับการยกเว้นจากการใช้ไอเทม 2 หรือ 4 รายการด้านล่าง

1. การค้นหาและการเลือกสินค้าและอื่น ๆ ;

2. ชื่อการป้อนที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล (หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ);

3. การยืนยันของเรื่อง (s) ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความตกลงนี้ให้บริการ (s) ที่เหมาะสมในการยกเลิกการซื้อมี จำกัด ภาระหน้าที่ของค่าธรรมเนียมการจัดส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งและอื่น ๆ ;

4. การแสดงออกที่จะเห็นด้วยกับข้อตกลงนี้หรือยืนยันหรือปฏิเสธรายการ 3 ดังกล่าวข้างต้น (เช่นการคลิกเมาส์);

5. การประยุกต์ใช้  สำหรับการซื้อสินค้าและการยืนยันของโปรแกรมดังกล่าวหรือข้อตกลงในการยืนยันของ "มอลล์". หรือ

6. เลือกวิธีการชำระเงิน

 

ข้อ 10 (ข้อสรุปของสัญญา)

"มอลล์" อาจจะไม่ยอมรับการร้องขอสำหรับการซื้อในข้อ 9 ถ้ามันตกอยู่หนึ่งในรายการต่อไปนี้ .. แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่มีข้อสรุปของสัญญากับผู้เยาว์, "มอลล์" แจ้งความล้มเหลว ที่จะได้รับข้อตกลงของตัวแทนทางกฎหมายที่อาจทำให้เกิดการยกเลิกสัญญาโดยผู้เยาว์เขาเองหรือผู้แทนตามกฎหมาย (เธอ) ในกรณีที่ว่า

1. มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาที่ลงทะเบียนนั้น

2 รองลงมาซื้อสินค้าหรือบริการที่ จำกัด ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกฎหมายเช่นบุหรี่สุราหรือใด ๆ .

3. "มอลล์" เห็นว่าผู้ยื่นคำขออาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมีนัยสำคัญที่จะยอมรับการประยุกต์ใช้สำหรับการซื้อ; หรือ

สัญญาจะถือว่าสรุปได้เมื่อได้รับการยอมรับของ "มอลล์" ถูกส่งไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของการยืนยันของใบเสร็จรับเงินที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของมาตรา 12

การยอมรับของ "มอลล์" ให้หมายความรวมถึงข้อมูลเช่นการยืนยันของการประยุกต์ใช้สำหรับการซื้อของผู้ใช้ที่ว่างของการขายและการแก้ไขหรือยกเลิกการใช้งานสำหรับการซื้อ

 

ข้อ 11 (วิธีการชำระเงิน)

วิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อผ่าน "มอลล์" อาจจะถูกเลือกในรายการดังต่อไปนี้ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้ว "มอลล์" อาจจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กับปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. การโอนบัญชีธนาคาร เช่นโทรศัพท์, ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตธนาคาร mail, และอื่น ๆ ;

2. ชำระเงินผ่านบัตรเช่นบัตรเติมเงินบัตรเดบิตบัตรเครดิตและอื่น ๆ ;

3 เงินฝากที่ไม่มีสมุดบัญชีออนไลน์.

4 เงินอิเล็กทรอนิกส์.

5. จ่ายในใบเสร็จรับเงิน;

6 จุดที่นำเสนอโดย "มอลล์" เช่นระยะ.

7. บัตรกำนัลทำสัญญาหรือได้รับการอนุมัติโดย "มอลล์"; หรือ

8. การชำระเงินโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข้อ 12 (เว๊ปไซด์ของใบเสร็จรับเงินการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกการขอจัดซื้อ)

ในกรณีที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับการซื้อของผู้ใช้ที่ "มอลล์" จะแจ้งผู้ใช้ที่มีการรับคำขอ

ในกรณีที่มีความไม่ลงรอยกันระหว่างการแสดงออกของเจตนาใด ๆ ที่ผู้ใช้ที่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประยุกต์ใช้สำหรับการซื้อทันทีหลังจากที่ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีที่มีการร้องขอของผู้ใช้ใด ๆ ก่อนที่จะมี ส่งมอบ "มอลล์" จะจัดการกับการร้องขอโดยไม่ชักช้าใด แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่การชำระเงินที่ได้รับการทำแล้วมันจะเป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการซื้อในข้อ 15

 

ข้อ 13 (การจัดหาสินค้า)

เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดหาสินค้าที่ "มอลล์" จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อส่งมอบสินค้าได้ภายใน 7 วันจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้เช่นการผลิตที่กำหนดเองหรือบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่ "มอลล์" ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนของการชำระเงินสำหรับสินค้าที่มาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ "ห้างสรรพสินค้า" จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบขั้นตอนของการจัดหาสินค้าและขั้นตอนการจัดส่ง

"มอลล์" จะระบุสำหรับสินค้าที่ซื้อมาจากผู้ใช้วิธีการจัดส่งผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งโดยวิธีการระยะเวลาของการจัดส่งโดยวิธีการและอื่น ๆ ในกรณีที่ "มอลล์" เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดของการส่งมอบจะต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ใช้ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่ใช้บังคับถ้า "มอลล์" พิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทของ

 

ข้อ 14 (การคืนเงิน)

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ใช้นำไปใช้สำหรับการซื้ออาจจะไม่ได้รับหรือส่งจากการขายออกหรือสาเหตุอื่น ๆ "มอลล์" แจ้งสถานการณ์ที่จะใช้งานโดยไม่ล่าช้าและในกรณีที่มัน ได้รับการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการล่วงหน้าจะต้องคืนเงินหรือใช้มาตรการที่จำเป็นภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน

 

ข้อ 15 (ยกเลิกการสั่งซื้อ)

ผู้ใช้ที่ได้ข้อสรุปสัญญาสำหรับการซื้อสินค้ากับ "มอลล์" อาจยกเลิกการซื้อได้ภายใน 7 วันนับ แต่วันที่ผู้ใช้ที่ได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าของใบเสร็จรับเงิน

ผู้ใช้อาจจะไม่กลับมาหรือเปลี่ยนที่ดีที่เขาหรือเธอได้รับผ่านการส่งมอบในกรณีที่เป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้ ในกรณีที่ว่า

1. สินค้าที่จัดส่งมีการสูญหายหรือเสียหายที่มีความรับผิดชอบของผู้ใช้ (แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วการยกเลิกการซื้ออาจจะเป็นที่ยอมรับได้ในกรณีที่มีความเสียหายบนบรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบเนื้อหาในกล่อง.);

2. มูลค่าของสินค้าที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการใช้หรือการบริโภคของผู้ใช้นั้น

3. มูลค่าของสินค้าที่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงไม่สามารถใช้ขายได้อีกครั้งเนื่องจากการหมดอายุของเวลา;

4. บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายถ้าสินค้าที่อาจจะทำซ้ำกับสินค้าที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เดียวกัน

การยกเลิกการสั่งซื้อโดยผู้ใช้จะไม่ถูก จำกัด ถ้าในกรณีของรายการ 2 หรือ 4 จากรายการข้อ 2, "มอลล์" ไม่ได้ระบุความจริงที่ว่าการยกเลิกการสั่งซื้อจะถูก จำกัด สำหรับการรับรู้ได้ง่ายขึ้นโดยผู้บริโภคหรือไม่ใช้ มาตรการที่จำเป็นเช่นการให้ตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้ใช้อาจจะยกเลิกการซื้อสินค้าของเขาหรือเธอภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือภายใน 30 วันนับจากวันที่เขาหรือเธอได้รับการยอมรับหรือสามารถรับรู้ว่าเนื้อหาของสินค้า แตกต่างจากการโฆษณาหรือการให้สัญญา

 

ข้อ 16 (ผลกระทบจากการยกเลิกการสั่งซื้อ)

ในกรณีที่มีการกลับมาของสินค้าจากผู้ใช้ที่ "มอลล์" จะคืนเงินให้ชำระเงินค่าสินค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน ในกรณีที่ "มอลล์" ทำให้เกิดความล่าช้าของการคืนเงินให้กับผู้ใช้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามประกาศคณะกรรมการการค้ายุติธรรมสำหรับจำนวนวันของความล่าช้า

เกี่ยวกับการคืนเงินดังกล่าวข้างต้นและในกรณีที่ผู้ใช้ทำชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ "มอลล์" จะขอให้ธุรกิจที่วิธีการชำระเงินดังกล่าวในการระงับหรือยกเลิกการชำระเงินโดยไม่ล่าช้า

ในกรณีที่มีการยกเลิกการซื้อใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการกลับมาของสินค้าที่มีให้ "มอลล์" จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือการยกเลิกการชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการยกเลิกการซื้อ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่มีการยกเลิกการซื้อที่เกิดจากการที่เนื้อหาของสินค้าที่แตกต่างจากการโฆษณาหรือการให้สัญญา "มอลล์" ต้องแบกค่าใช้จ่ายสำหรับการกลับมาของสินค้า

ในกรณีที่ผู้ใช้เจาะค่าธรรมเนียมการจัดส่งเมื่อเขาหรือเธอได้รับสินค้าที่ "มอลล์" ต้องระบุคนที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกการซื้อง่ายขึ้นสำหรับการรับรู้ของผู้ใช้

 

ข้อ 17 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

"มอลล์" เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการของสัญญาซื้อกับผู้ใช้ รายการต่อไปนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่จำเป็นและอื่น ๆ ที่เป็นตัวเลือก

1. ชื่อ;

2. ที่อยู่;

3 หมายเลขโทรศัพท์.

4. ID (เป็นสมาชิก);

5. รหัสผ่าน (สําหรับสมาชิก); หรือ

6. ที่อยู่อีเมล์ (หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

ในกรณีที่ "มอลล์" เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบัตรประจำตัวของผู้ใช้นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและให้กับบุคคลที่ 3 ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ใช้และ "มอลล์" จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่นำไปใช้กับรายการต่อไปนี้ ในกรณีที่ว่า

1. "มอลล์" แจ้งผู้ให้บริการจัดส่งที่มีข้อมูลขั้นต่ำของผู้ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของการจัดส่ง (เช่นชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์);

2. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถิติการวิจัยทางวิชาการหรือการวิจัยตลาดและให้ในรูปแบบที่บุคคลบางอย่างอาจไม่สามารถระบุ;

3. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้งถิ่นฐานของการชำระเงินสำหรับการทำผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ;

4. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนที่ต่อต้านการใช้ที่ผิดกฎหมายนั้น หรือ

5. มีเหตุอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามระเบียบหรือกฎหมาย

ในกรณีที่ "มอลล์" ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ใช้โดยข้อ 2 และ 3 ก็จะต้องระบุหรือแจ้งบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในข้อของมาตรา 22 ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการใช้สารสนเทศและการสื่อสารและเครือข่าย ข้อมูลการป้องกันเช่นบัตรประจำตัวของผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล (โพสต์ชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่ออื่น ๆ ) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 (ผู้รับวัตถุประสงค์ของการจัดหาและข้อมูลจะเป็น ให้) และอื่น ๆ

ผู้ใช้อาจขอเวลาสำหรับการยืนยันและการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกครอบงำโดย "มอลล์", "มอลล์" จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้มาตรการใด ๆ ที่จำเป็นโดยไม่ล่าช้า ในกรณีที่ผู้ใช้มีการร้องขอสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ "มอลล์" จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับจนกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาด

"มอลล์" จะ จำกัด จำนวนของผู้บริหารในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ของผู้ใช้งานที่เกิดจากการสูญเสียการเปิดเผยข้อมูลหรือการปลอมแปลงหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รวมทั้งบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร

"มอลล์" หรือบุคคลที่ 3 ใด ๆ ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก "มอลล์" จะไม่ล่าช้าทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากที่ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อ 18 (ภาระหน้าที่ของ "มอลล์")

"มอลล์" จะไม่ดำเนินการใด ๆ จำกัด โดยกฎหมายและข้อตกลงนี้หรือเป็นกับประชาชนเพื่อที่ดีและศุลกากรและใส่ความพยายามที่ดีที่สุดในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานที่มั่นคงตามบทบัญญัติในข้อตกลงนี้

"มอลล์" จะจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (รวมถึงข้อมูลเครดิต) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอาจจะใช้บริการออนไลน์

"มอลล์" จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดเชยให้ผู้ใช้ (s) ถ้ามันได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ (s) โดยการแสดงหรือการเพิ่มการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุผลสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือบริการตามมาตรา 3 ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นธรรมของจอแสดงผลและการโฆษณา

"มอลล์" จะไม่ส่งอีเมล์ใด ๆ ที่ทำกำไรที่ไม่ต้องการโดยผู้ใช้

 

ข้อ 19 (ภาระผูกพันกับ ID และรหัสผ่านของสมาชิก)

แต่ละสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ID และรหัสผ่านของเขาหรือเธอยกเว้นในกรณีที่ข้อ 17

แต่ละสมาชิกจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่ 3 ใด ๆ ที่จะใช้ ID และรหัสผ่านของเขาหรือเธอ

ในกรณีที่สมาชิกตระหนักดีว่า ID และ / หรือรหัสผ่านของเขาหรือเธอถูกขโมยหรือถูกใช้โดยบุคคลที่ 3, สมาชิกต้องแจ้งทันทีความเป็นจริงกับ "มอลล์" และปฏิบัติตามคำสั่งของ "มอลล์" ถ้า จำเป็นต้องใช้

 

ข้อ 20 (ภาระหน้าที่ของผู้ใช้)

ผู้ใช้จะไม่

1. ลงทะเบียนข้อมูลที่ผิดพลาดในขณะที่การใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น

2. ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น;

3. การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่แสดงบน "มอลล์";

4. ส่งหรือแสดงข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลที่เลือกโดย "มอลล์" (โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ) ใด ๆ

5. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ "มอลล์" หรือบุคคลที่ 3;

6. ดำเนินการใด ๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียหรือขัดขวางการดำเนินงานของ "มอลล์" หรือบุคคลที่ 3; หรือ

7. การเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลที่มีใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือข้อความที่มีความรุนแรง, วิดีโอ, เสียงและข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นกับประชาชนเพื่อที่ดีและศุลกากร

 

ข้อ 21 (ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบ Mall & เชื่อมโยงห้างสรรพสินค้า)

ในกรณีที่ห้างสรรพสินค้าหลักและย่อยในห้างสรรพสินค้ามีการเชื่อมโยงกับการเชื่อมโยงหลายมิติ (เช่นเรื่องของการเชื่อมโยงหลายมิติมีข้อความภาพและวิดีโอ) อดีตเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงมอลล์ (เว็บไซต์) และหลังเรียกว่าเป็น เชื่อมโยงมอลล์ (เว็บไซต์)

ความชอบมอลล์จะไม่รับผิดชอบสำหรับการทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้เป็นอิสระโดยห้างสรรพสินค้าที่เชื่อมโยงถ้าความชอบมอลล์ระบุเจตนาของการดังกล่าวไม่รับประกันในหน้าแรกได้ที่เว็บไซต์ของความชอบมอลล์หรือป๊อป ขึ้นหน้าต่าง

 

มาตรา 22 (ลิขสิทธิ์และข้อ จำกัด การใช้งาน)

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการทำงานที่ผลิตโดย "มอลล์" จะเป็น "มอลล์"

ผู้ใช้อาจจะไม่ใช้หรือทำให้บุคคลที่ 3 ใด ๆ ที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องคือการเป็น "มอลล์" ในหมู่ผู้ที่ได้มาในระหว่างการใช้งานของ "มอลล์" สำหรับการทำสำเนาส่งเผยแพร่กระจาย กระจายเสียงหรือใช้ทำกำไรได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของ "มอลล์"

"มอลล์" จะแจ้งผู้ใช้เมื่อมีการใช้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามข้อตกลงร่วมกัน

 

มาตรา 23 (ความละเอียดของข้อพิพาท)

"มอลล์" จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่เหมาะสมหรือร้องเรียนที่ทำโดยผู้ใช้ (s), และติดตั้งและการใช้งานขององค์กรในการจัดการกับค่าชดเชยสำหรับความเสียหาย

"มอลล์" จะให้ความสำคัญกับความเห็นใด ๆ หรือการร้องเรียนที่ทำโดยผู้ใช้ (s) แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่มันอาจจะไม่ได้ทันทีจัดการกับเรื่องที่ "มอลล์" จะแจ้งผู้ใช้ที่มีสาเหตุและเวลาที่จะทำให้การรักษาทำได้

ในกรณีที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาโดยผู้ใช้เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง "มอลล์" และผู้ใช้ไม่ว่าอาจจะได้รับการปฏิบัติตามข้อตกลงของคณะกรรมาธิการการค้ายุติธรรมหรืออนุญาโตตุลาการมอบหมายจากนายกเทศมนตรีหรือ เขตอำนาจ

 

มาตรา 24 (สังกัดและกฎหมายที่)

ทุกคดีอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องกับการยกระหว่าง "มอลล์" และผู้ใช้จะต้องเป็นไปตามที่อยู่ของผู้ใช้ในขณะที่การฟ้องร้องนั้นและในกรณีที่มีที่อยู่คดีดังกล่าวจะต้องเป็น การควบคุมโดยเฉพาะศาลมีอำนาจของศาล แม้จะมีที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่ที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ในขณะที่การฟ้องร้องที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยของสาธารณรัฐเกาหลีคดีจะต้องยื่นให้ศาลมีอำนาจในการขั้นตอนการโยธารหัส

ทุกคดีอีคอมเมิร์ซที่เกี่ยวข้องกับการยกระหว่าง "มอลล์" และผู้ใช้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

** เผื่อเสริม (วันที่มีผลบังคับใช้)

ข้อตกลงนี้จะมีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2011


Cart 0ea